نرم افزار ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، عمرانی ، اداری و مالی با حمایت معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه طراحی و راه اندازی شده این نرم افزار برای رتبه بندی واحدها در استانها، مناطق و کشور می تواند بکار برده شود.